1000 төг

Санхүүгийн тайлан 2019 2020 2021 Q2 2022
Нийт хөрөнгө 23,093,659 29,655,028 73,387,751 71,702,724
Цэвэр зээлийн багц 18,058,000 18,949,256 34,177,792 38,342,648
Нийт эздийн өмч 10,692,429 11,253,270 22,605,265 19,809,102
Нийт өр төлбөр 12,401,230 18,401,758 50,782,486 51,893,622
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг 5,774,000 1,563,757 4,161,452 595,175
Цэвэр ашиг 2,186,578 1,240,775 3,924,817 661,630