1000 төг

Санхүүгийн тайлан 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 2020 2021
Нийт хөрөнгө 10,471,767 16,634,176 18,659,774 20,685,706 23,093,659 29,655,028 73,387,751
Цэвэр зээлийн багц 7,545,803 9,072,293 12,707,305 14,750,299 18,058,000 18,949,256 34,177,792
Нийт эздийн өмч 3,757,384 9,087,039 9,576,382 10,084,521 10,692,429 11,253,270 22,605,265
Нийт өр төлбөр 6,714,384 7,547,138 9,085,940 10,542,585 12,401,230 18,401,758 50,782,486
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг 1,784,702 769,152 1,321,290 3,683,633 5,774,000 1,563,757 4,161,452
Цэвэр ашиг 342,046 44,655 1,025,877 508,437 2,186,578 1,240,775 3,924,817