Итгэлцлийн нөхцөл

Төгрөгийн итгэлцэл Итгэлцлийн гэрээний доод үлдэгдэл 500,000 төгрөг
Хугацаа 3 сар 6 сар 9 сар 12 сар 18 сар 24 сар
Хугацааны эцэст 14.0% 17.0% 17.5% 18.0% 18.5% 19.0%
Улирал бүр 14.0% 16.0% 16.5% 17.0% 17.5% 18.0%
Сар бүр 13.0% 15.5% 16.0% 16.5% 17.0% 17.5%
Гэрээ цуцлах 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4%
Долларын итгэлцэл Итгэлцлийн гэрээний доод үлдэгдэл 200 ам доллар
Хугацаа 6 сар 9 сар 12 сар
Жилийн өгөөж 5.5% 6.5% 8.0%
Гэрээ цуцлах 0.5% 0.5% 0.5%
Евро итгэлцэл Итгэлцлийн гэрээний доод үлдэгдэл 1,000 EUR
Хугацаа 6 сар 9 сар 12 сар
Жилийн өгөөж 2.0% 3.0% 4.5%
Гэрээ цуцлах 0.5% 0.5% 0.5%