Итгэлцлийн нөхцөл

Төгрөгийн итгэлцэл Итгэлцлийн гэрээний доод үлдэгдэл 500,000 төгрөг
Хугацаа 6 сар 9 сар 12 сар 18 сар 24 сар
Жилийн өгөөж 10.0% 11.5% 14.0% 14.2% 14.5%
Гэрээ цуцлах 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Долларын итгэлцэл Итгэлцлийн гэрээний доод үлдэгдэл 1,000 ам доллар
Хугацаа 6 сар 9 сар 12 сар
Жилийн өгөөж 2.5% 3.0% 5.5%
Гэрээ цуцлах 0.0% 0.0% 0.0%
Евро итгэлцэл Итгэлцлийн гэрээний доод үлдэгдэл 1,000 EUR
Хугацаа 6 сар 9 сар 12 сар
Жилийн өгөөж 2.0% 3.0% 4.5%
Гэрээ цуцлах 0.0% 0.0% 0.0%