ИТГЭЛЦЭЛ

"Итгэлцлийн үйлчилгээ" нь Иргэн, Байгууллагад зориулсан хадгаламжийн бүтээгдэхүүн бөгөөд харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг итгэлцлийн үндсэн дээр гэрээ байгуулан, тодорхой хугацаа болон хүүтэйгээр авч ББСБ нь харилцагчийн өмнөөс эрсдэлийг тооцож, найдвартай байдлыг харгалзан зээл болон бусад төрлийн хөрөнгө оруулалтад байршуулж, зээлийн эрсдэл, үнэгүйдлээс хамгаалж өндөр үр шим /ашиг/ олж өгөх зорилгоор харилцан ашигтай хамтран ажилладаг үйлчилгээ юм.

Ард Кредит ББСБ ХК нь 2014 оноос хойш иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад Итгэлцлийн үйлчилгээг үзүүлж, харилагчдадаа зах зээлийн дунджаас илүү өгөөж, нэмэлт боломжуудыг түгээн ажиллаж байна.