ХУВЬЦААНЫ
МЭДЭЭЛЭЛ

IPO хийсний дараа – 1,454 хувьцаа эзэмшигч

2019 оны эцсийн байдлаар – 1,481 хувьцаа эзэмшигч

2020 оны эцсийн байдлаар – 2,139 хувьцаа эзэмшигч

2021 оны эцсийн байдлаар – 13,702 хувьцаа эзэмшигч

2022 оны I улирлын байдлаар – 13,539 хувьцаа эзэмшигч

Ард Санхүүгийн Нэгдэл 40.59%
 
С. Гэрэлтуяа 9.75%
 
Х. Батхишиг 5.15%
 
Aрдын Тэтгэврийн Данс ХХК 5.80%
 
С. Оргил 4.16%
 
Г. Бат-Эрдэнэ 4.16%
 
Aрд Бит ХХК 4.01%
 
И АЙ ТИ ХХК 2.47%
 
Н. Мөнхнасан 2.52%
 
А. Сүхдорж 1.82%