Бизнесийн зээл

Зээлийн төрөл Жижиг дунд бизнесийн зээл Зээлийн шугам
Зээлийн хэмжээ 2-оос 500 сая төгрөг
Зээлийн хугацаа 12 - 36 сар
Хүүгийн түвшин 3.5% - 4.0%
Ерөнхий шаардлага болон нөхцөл
 • Хэрэглэгчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээл хүсэгчийн цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт
 • Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • Бусад /шаардлагатай тохиолдолд/
Шаардлагатай бичиг баримт

Иргэдэд:

 • Хэрэглэгчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээл хүсэгчийн цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт
 • Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/

Хэрэглээний зээл

Зээлийн төрөл Өрхийн зээл Лизинг / Автомашин худалдан авалт, Урьдчилгаа: 20 - 45% Лизинг / Гар утас худалдан авалт, Урьдчилгаа: 0 - 30% Лизинг / Мотоцикл худалдан авалт, Урьдчилгаа: 30 - 45%
Зээлийн хэмжээ 2-оос 50 сая төгрөг 2-оос 100 сая төгрөг 200 мян.төгрөг - 3 сая төгрөг 5-аас 50 сая төгрөг
Зээлийн хугацаа 3-36 сар 3-36 сар 3-12 сар
Хүүгийн түвшин 3.0%-3.5%
Ерөнхий шаардлага болон нөхцөл
 • Хэрэглэгчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээл хүсэгчийн цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт
 • Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/
Шаардлагатай бичиг баримт

Иргэдэд:

 • Хэрэглэгчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээл хүсэгчийн цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт
 • Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/

Шуурхай зээл

Зээлийн төрөл Орон сууц барьцаалсан зээл Хашаа байшин барьцаалсан зээл Автомашин барьцаалсан зээл
Зээлийн хэмжээ 100 сая төгрөг хүртэл 20 сая төгрөг хүртэл 50 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 12 сар
Хүүгийн түвшин 3.5%-4.0%
Ерөнхий шаардлага болон нөхцөл
 • Хэрэглэгчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээл хүсэгчийн цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт
 • Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/
Шаардлагатай бичиг баримт

Иргэдэд:

 • Харилагчийн анкет /ББСБ маягтаар/
 • Зээлийн өргөдөл /ББСБ маягтаар/
 • Зээл хүсэгчийн цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт
 • Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/

Автомашин барьцаалсан зээл