Итгэлцлийн үйлчилгээ

Төгрөгийн итгэлцэл Итгэлцлийн гэрээний доод үлдэгдэл 500,000 төгрөг
Хугацаа 6 сар 12 сар 18 сар 24 сар
Жилийн өгөөж 13.0% 14.0% 15.0% 16.0%
Гэрээ цуцлах 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Долларын итгэлцэл Итгэлцлийн гэрээний доод үлдэгдэл 1,000 ам доллар
Хугацаа 6 сар 12 сар 18 сар 24 сар
Жилийн өгөөж 2.0% 4.0% 5.0% 6.0%
Гэрээ цуцлах 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
loader