Итгэлцлийн нөхцөл

Төгрөгийн итгэлцэл Итгэлцлийн гэрээний доод үлдэгдэл 500,000 төгрөг
Хугацаа 6 сар 9 сар 12 сар 18 сар 24 сар
Жилийн өгөөж 9.0% 10.5% 12.5% 13.0% 13.5%
Гэрээ цуцлах 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6%
Долларын итгэлцэл Итгэлцлийн гэрээний доод үлдэгдэл 1,000 ам доллар
Хугацаа 6 сар 9 сар 12 сар
Жилийн өгөөж 1.5% 2.4% 3.6%
Гэрээ цуцлах 1.0% 1.0% 1.0%
loader