t
Санхүүгийн тайлан
/1000төг/
2015 2016 2017 2018 Q1 2019 Q2 2019
Нийт хөрөнгө 4,651,476 5,692,661 10,193,336 10,471,767 16,634,176 18,659,774
Цэвэр зээлийн багц 3,579,130 4,868,065 7,796,092 7,545,803 9,072,293 12,707,305
Нийт эздийн өмч 1,891,703 3,293,581 3,735,338 3,757,384 9,087,039 9,576,382
Нийт өр төлбөр 2,759,773 2,399,080 6,457,998 6,714,384 7,547,138 9,085,940
Үйл ажиллагааны орлого 1,234,028 1,363,844 1,766,869 1,784,702 769,152 1,321,290
Татварын дараах цэвэр ашиг 410,864 401,764 641,757 342,046 44,655 1,025,877
loader