t

Бичил бизнесийн зээл

Зээлийн төрөл Бичил бизнесийн зээл
Зээлийн хэмжээ 2-оос 50 сая төгрөг
Зээлийн хугацаа 3-аас 24 сар
Хүүгийн түвшин 2.1%-2.3%
Ерөнхий шаардлага
 • Бичил бизнесийн зээл хүсэмжлэгч нь 3-аас доошгүй сар үйл ажиллагаагаа явуулсан байх шаардлагатай
 • Жижиг дунд үйлдвэрллийн зээл хүсэмжлэгч нь 6-аас доошгүй сар үйл ажиллагаагаа явуулсан байх шаардлагатай
 • Үйл ажиллагаагаа Улаанбаатар хотын хууль, эрх зүйн хүрээнд явуулдаг
 • Бизнестэй хамааралтай бичииг баримтууд
 • Зээлийг эргэн төлөх санхүүгийн бололцоотой байх
 • Бусад төлбөрийн хугацааг хэтрүүлж байгаагүй байх
 • Зээлийн хэмжээтэй дүйцхүйц барьцаа хөрөнгөтэй байх
Шаардлагатай бичиг баримт

Иргэдэд:

 • Хэрэглэгчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээл хүсэгчийн цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт
 • Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/

Аж ахуй нэгжид:

 • Харилцагчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Аж ахуй нэгжийн зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрөл
 • Гүйцэтгэх захиралын иргэний үнэмлэх
 • Гүйцэтгэх захиралын зээл хүсэмжлэх өргөгдөл
 • Өнгөрсөн жилийн санхүүгийн тайлангийн хуулбар, борлуулалтын гэрээ, үйл ажиллагааны гэрээ, дансдын хуулга
 • Барьцаа хөрөнгө болохуйц үндсэн хөрөнгүүдийн жагсаалт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/

Жижиг дунд бизнесийн зээл (Хөрөнгө оруулалтын)

Зээлийн төрөл Жижиг дунд бизнесийн зээл (Хөрөнгө оруулалтын)
Зээлийн хэмжээ Иргэн: 50 сая төг хүртэл, Аж ахуй нэгжид: 200 сая төг хүртэл
Зээлийн хугацаа 6-36 сар
Хүүгийн түвшин 2.1%-2.3%
Ерөнхий шаардлага болон нөхцөл
 • Бичил бизнесийн зээл хүсэмжлэгч нь 3-аас доошгүй сар үйл ажиллагаагаа явуулсан байх шаардлагатай
 • Жижиг дунд үйлдвэрллийн зээл хүсэмжлэгч нь 6-аас доошгүй сар үйл ажиллагаагаа явуулсан байх шаардлагатай
 • Үйл ажиллагаагаа Улаанбаатар хотын хууль, эрх зүйн хүрээнд явуулдаг
 • Бизнестэй хамааралтай бичииг баримтууд
 • Зээлийг эргэн төлөх санхүүгийн бололцоотой байх
 • Бусад төлбөрийн хугацааг хэтрүүлж байгаагүй байх
 • Зээлийн хэмжээтэй дүйцхүйц барьцаа хөрөнгөтэй байх
Шаардлагатай бичиг баримт

Иргэдэд:

 • Хэрэглэгчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээл хүсэгчийн цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт
 • Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/

Аж ахуй нэгжид:

 • Харилцагчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Аж ахуй нэгжийн зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрөл
 • Гүйцэтгэх захиралын иргэний үнэмлэх
 • Гүйцэтгэх захиралын зээл хүсэмжлэх өргөгдөл
 • Өнгөрсөн жилийн санхүүгийн тайлангийн хуулбар, борлуулалтын гэрээ, үйл ажиллагааны гэрээ, дансдын хуулга
 • Барьцаа хөрөнгө болохуйц үндсэн хөрөнгүүдийн жагсаалт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/

Жижиг дунд бизнесийн зээл (Хөрөнгө барьцаалсан)

Зээлийн төрөл Жижиг дунд бизнесийн зээл (Хөрөнгө барьцаалсан)
Зээлийн хэмжээ Иргэдэд: 50 сая төг хүртэл, Аж ахуй нэгжид: 200 сая төг хүртэл
Зээлийн хугацаа 3-24 сар
Хүүгийн түвшин 2.1%-2.3%
Ерөнхий шаардлага болон нөхцөл
 • Хэрэглэгчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээл хүсэгчийн цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт
 • Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/
Шаардлагатай бичиг баримт

Иргэдэд:

 • Хэрэглэгчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээл хүсэгчийн цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт
 • Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/

Аж ахуй нэгжид:

 • Харилцагчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Аж ахуй нэгжийн зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрөл
 • Гүйцэтгэх захиралын иргэний үнэмлэх
 • Гүйцэтгэх захиралын зээл хүсэмжлэх өргөгдөл
 • Өнгөрсөн жилийн санхүүгийн тайлангийн хуулбар, борлуулалтын гэрээ, үйл ажиллагааны гэрээ, дансдын хуулга
 • Барьцаа хөрөнгө болохуйц үндсэн хөрөнгүүдийн жагсаалт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/

Төслийн зээл

Зээлийн төрөл Төслийн зээл
Зээлийн хэмжээ Бичил санхүү хөгжүүлэлтийн албатай байгуулсан гэрээгээр тохиролцоно
Зээлийн хугацаа
Хүүгийн түвшин
Ерөнхий шаардлага болон нөхцөл
 • Хэрэглэгчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээл хүсэгчийн цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт
 • Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/
Шаардлагатай бичиг баримт

Иргэдэд:

 • Хэрэглэгчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээл хүсэгчийн цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт
 • Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/

Аж ахуй нэгжид:

 • Харилцагчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Аж ахуй нэгжийн зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрөл
 • Гүйцэтгэх захиралын иргэний үнэмлэх
 • Гүйцэтгэх захиралын зээл хүсэмжлэх өргөгдөл
 • Өнгөрсөн жилийн санхүүгийн тайлангийн хуулбар, борлуулалтын гэрээ, үйл ажиллагааны гэрээ, дансдын хуулга
 • Барьцаа хөрөнгө болохуйц үндсэн хөрөнгүүдийн жагсаалт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/

Зээлийн шугам

Зээлийн төрөл Зээлийн шугам
Зээлийн хэмжээ 20 -иос 200 сая төгрөг
Зээлийн хугацаа 24 сар
Хүүгийн түвшин 2.1%-2.3%
Ерөнхий шаардлага болон нөхцөл
 • Хэрэглэгчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээл хүсэгчийн цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт
 • Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/
Шаардлагатай бичиг баримт

Иргэдэд:

 • Хэрэглэгчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээл хүсэгчийн цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт
 • Орлогын хэмжээг батлах бичиг баримт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/

Аж ахуй нэгжид:

 • Харилцагчийн application form /NBFI application хэлбэрээр/
 • Зээлийн application /NBFI application хэлбэрээр/
 • Аж ахуй нэгжийн зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрөл
 • Гүйцэтгэх захиралын иргэний үнэмлэх
 • Гүйцэтгэх захиралын зээл хүсэмжлэх өргөгдөл
 • Өнгөрсөн жилийн санхүүгийн тайлангийн хуулбар, борлуулалтын гэрээ, үйл ажиллагааны гэрээ, дансдын хуулга
 • Барьцаа хөрөнгө болохуйц үндсэн хөрөнгүүдийн жагсаалт
 • Бусад/шаардлагатай тохиолдолд/
loader