by

Санхүүгийн үзүүлэлт

“Үлдэгдэл тэнцэл (мянган төгрөгөөр)” 2014 2015 2016
Нийт хөрөнгө 3,388,254 4,651,476 5,692,661
Зээлийн багц (цэвэр) 2,610,964 3,579,130 4,868,065
Эзэмшигчдийн өмч 1,580,834 1,891,703 3,268,453
Нийт өр төлбөр 1,807,415 2,759,773 2,406,208
“Орлого, үр дүн (мянган төгрөгөөр)” 2014 2015 2016
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого 889,298 1,234,028 1,401,348
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал (181,186) (290,199) (358,441)
Үйл ажиллагааны зардал (392,705) (484,199) (548,285)
Татварын дараах цэвэр ашиг 300,031 410,864 394,636